Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego o. Rudolfa Warzechy

Pod przewodnictwem arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego w karmelitańskim sanktuarium w Wadowicach zakończono 11 czerwca diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy, karmelity bosego (1919-1999). W sesji wziął także udział biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Proces beatyfikacyjny, pochodzącego z Bachowic koło Wadowic zakonnika, rozpoczął się 11 stycznia 2011 r. w kaplicy arcybiskupów krakowskich w Krakowie.

Otwierając uroczystą sesję zamknięcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego na szczeblu diecezjalnym kanclerz krakowskiej kurii, ks. Tomasz Szopa poprosił ojca postulatora, dr. hab. Szczepana Tadeusza Praśkiewicza OCD o przedstawienie przebiegu procesu. Zakonnik przypomniał w swym wystąpieniu, że wiosną 2008 roku, jako wicepostulator Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, zwrócił się do ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza z prośbą o przeprowadzenie w archidiecezji krakowskiej procesu beatyfikacyjnego świątobliwego kapłana i zakonnika. Przyznał, że sam był wychowankiem o. Rudolfa w nowicjacie w 1977 roku, czterdzieści lat temu. Dodał, że do przedłożenia prośby o rozpoczęcie procesu przekonywała karmelitów bosych sława świętości tego współbrata, „kapłana z otwartymi oczyma” i „specjalisty od spotkania człowieka z Bogiem”.

„Owoc pracy włożonej w zebranie dowodów świętości życia, praktyki cnót i łask otrzymywanych za wstawiennictwem Sługi Bożego jest widoczny. Przed nami, na stole prezydialnym widzimy w dwóch kartonach archetyp akt procesowych, liczący ponad 2000 stronic. Zaś w tej skrzyni, obok podobizny sługi Bożego, spoczywa tychże akt transumpt i wersja włoska. Skrzynia ta zostanie zawieziona do Rzymu, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jak skądinąd informuje umieszczony na niej napis, zredagowany w języku łacińskim, potwierdzony podpisem i pieczęcią księdza arcybiskupa oraz procesowego notariusza” – wyjaśnił postulator, składając relację z przebiegu prac procesowych.

Po wystąpieniu postulatora abp Jędraszewski podkreślił, że głęboko wierzy, iż w przyszłości nastąpi wyniesienie sługi Bożego przez Kościół do chwały błogosławionych. Transumpt i kopie publiczne procesu w języku polskim i włoskim metropolita polecił przekazać do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Podziękował też całemu Trybunałowi, na czele z delegatem biskupim, ks. dr. Andrzejem Scąbrem, komisji historycznej, teologom cenzorom i postulatorowi za wykonaną i owocną pracę.

Arcybiskup i członkowie Trybunału – ks. dr Andrzej Scąber, promotor sprawiedliwości o. Marian Szczecina CRL i notariusz ks. Krzysztof Tekieli – złożyli specjalne przysięgi. Duchowni podkreślili, że starannie wypełnili powierzone im zadania i dochowali tajemnicy, „na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła świętego”.

O. dr. hab. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, mianowany portitorem (doręczycielem), złożył przysięgę, że wiernie wykona powierzone mu zadanie i zawiezie akta do Rzymu. Głos zabrał też o. prowincjał o. Tadeusz Florek OCD, który wyraził wdzięczność zakonu i prowincji za dokonanie formalnego zamknięcia tego procesu na szczeblu diecezjalnym.

Następnie, sprawowana była Msza św. o beatyfikację zakonnika z Bachowic. Po liturgii uczestnicy odwiedzili rodzinną wioskę o. Rudolfa, gdzie abp Jędraszewski pobłogosławił Muzeum z upamiętnieniem o. Rudofla, ks. Franciszka Gołby i Franciszka Stefczyka.

O. Praśkiewicz przyznał, że do postulacji wpłynęły świadectwa licznych osób o łaskach otrzymywanych przez wstawiennictwo sługi Bożego, a jego grób w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego jest często nawiedzany przez wiernych, modlących się za jego przyczyną i proszących o wyniesienie go na ołtarze. Powstało także Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD z siedzibą w Wadowicach, które promuje sławę świętości swego patrona, organizuje spotkania modlitewne, opublikowało foldery, pocztówki i obrazki sługi Bożego, rozprowadza literaturę o ojcu Rudolfie, także w językach obcych. Zorganizowało też sesję naukową o świątobliwym kapłanie. W wadowickim klasztorze karmelitów bosych urządzono miejsce jego pamięci, w Spytkowicach, parafii jego chrztu, odsłonięto przy chrzcielnicy tablicę upamiętniającą pierwszy sakrament sługi Bożego, a w Muzeum Regionalnym w rodzinnych Bachowicach zgromadzono wiele pamiątek związanych z o. Warzechą.

O. Rudolf Warzecha (1919-1999) po ukończeniu niższego seminarium na wadowickiej, karmelitańskiej „Górce”, został kapłanem karmelitańskim. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, a także wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego.
O. Rudolf Warzecha jest szóstym w gronie karmelitańskich kandydatów do chwały ołtarzy w Polsce. Są wśród nich także o. Anzelm Gądek, brat Franciszek Powiertowski, matka Teresa Marchocka, matka Teresa Kierocińska i Kunegunda Siwiec.

Za KAI

Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia.

Fot. o. Krzysztof Żywczyński OCD